Πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο Δήμο Μακρακώμης

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Ο Δήμος Μακρακώμης ανακοιίνωσε πρόσληψη εποχικού προσωπικού για τις ανάγκες του Δήμου.
Ποιοι προσελήφθησαν...

Ο Δήμαρχος Μακρακώμης
Εχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν . 3584/2007
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 Ν. 2190/1994
3. Την ΣΟΧ 1/2011 για την πρόσληψη έντεκα (11) συνολικά ατόμων για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου.
4. Τους αρ. 19498/4619 (ειδικότητα ΔΕ οδηγών),19469/4620 (ειδικότητα ΔΕ τεχνιτών) ,19470/4621(ειδικότητα ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου), 19471/4622 ( ειδικότητα ΥΕ εργατών καθαριότητας) πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλλαν αίτηση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.Προσλαμβάνουμε για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Μακρακώμης έντεκα (11) συνολικά άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως εξής :

 

Α. Ειδικότητα ΔΕ Οδηγών
1. Φαλλής Παναγιώτης του Γεωργίου
2. Γιαννακόπουλος Ηλίας του Παναγιώτη
3. Ιωάννου Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα

Β. Ειδικότητα ΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικός )
1. Παρλαβάντζας Βασίλειος του Κων/νου

Γ. Ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
1. ΢Σεντής Φρήστος του Αθανασίου

Δ. Ειδικότητα ΥΕ εργατών καθαριότητας
(Συνοδοί απορριμματοφόρων )
1. Λιασκώνης Φρήστος του Αποστόλου
2. Γεωργαντάς Βασίλειος του Ευαγγέλου
3. Ράπτης Δημήτριος του Κων/νου
4. Κουμπαράκης Κων/νος του Δημητρίου
5. Καστάνης Σαξιάρχης του ΢πυρίδωνα
6. Παναγιωτόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου

2. Οι ανωτέρω θα προσληφθούν για οκτώ μήνες με αφετηρία υπολογισμού του οκταμήνου την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης εργασίας και ανάληψης υπηρεσίας . Με την συμπλήρωση του 8μήνου θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία.
3. Οι αποδοχές και τα επιδόματα των ανωτέρω προσλαμβανομένων είναι αυτά που προβλέπονται από την Σ.Σ.Ε. για το προσωπικό των ΟΣΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.